Jiankou(Arrow Nock) great wall camping 【winter】 - chinahiking