7 Tower Great Wall,Huangcaoliang grassland. Ling mountain - chinahiking